Vatann's space

قسم خورده باج گیران قانون شکن هیچ حکومتی دمکراتیک نیست مگرحکومت قانون

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

Communication with Asl90 Majles Shora Islami from 2005 to 2011 مکاتبات با اصل نود مجلس شورای اسلامی از سال 1384 تا سال 1390

Posted by vatannamiran on March 14, 2011

 The communication Larijani Rahbar

تقاضای کپی پرونده جعلی

جعل مدارک وتعین حافظ اموال مجنون

حافظ اموال مجنود

Shiraz Eng. Mohsen

Farsi Certfied Van

EmailAsl90KobuletiPDF

ایمیل و پست سفارشی از کابولتی گرجستان  

Reply

This slideshow requires JavaScript.

 

 

PDF   از سال 85 تا سال 90 قسمتی از مکاتبات با اصل90

ایمیل و پست سفارشی از کابولتی گرجستان

    Email Asl90 Kobuleti PDF  

آنها با مدارک ساختگی جهت جلوگیری از افشا شدن اعمال شان با توطئه دیگری من و همسرم را مجنون و لذا محجور معرفی نموده و جلو پرونده ها را گرفتند آنهم کشف گردید و مدارک ضمیمه از دو منبع موثق مستند است

طبق قانون نظر مستقیم ریاست قوه قضائیه ملزم شد لذا با جعل مدارک دیگر من و همسرم را مجنون و محجور اعلام
نموده وبا تعیین کفیل کلیه اموال مان را تصرف نمودند

Since year 2000 we have been encountered in series of events occurring rapidly, we lost our home and fearing our lives we live in exile

خالق ما از ازل مخلوق را آزاد ساخت

بر فراز رکن آزادی جهان آباد ساخت

سید محمد میرصادقی 1325

تصمیم گرفتم که بنویسم، بنویسم و ارشاد کنم قومی را که خدای عٌز و جٌل را بُتی متصورند خود ساخته، که گناه شان را با میزانی محک میزند که کفه دیگر را انجام فرائض سنگین تر است، و گناهان شان با رشوه لوث میگردد

ممانعت از اجرای قانون و عدم رعایت آن در جامعه اسلامی و مدنی مفسر دو گناه است، دوم ترویج فساد، که خود باعث رکود اقتصاد و معضلات بیشمار است، لذا وظیفه حکم میکند تا احراز هدف کوشید و هر بار نفوذ را کمرنگ تر نموده و تا  خشک شدن ریشه سرطان ازپای ننشست
 

 هیچ حکومتی دمکراتیک نیست مگر

حکومت قانون

افراد جامعه و دولت باید از قانون اطاعت نموده در مقابل آن تسلیم شوند و اقدام خود سرانه یک فرد و یا یک گروه مردود است بدین معنی که حاکمیت قانون روندی است جهت تلاش برای حمایت حقوق شهروندان از استفاده خودسرانه و سوء استفاده دولت از قدرت

حاکمیت قانون اصل حقوقی است که بیان میکند هیچ فردی در مقابل قانون مصونیت نداشته و هیچ کس توسط دولت مجازات نمیشود مگر از قانون تخطی نموده باشد

«اگر بنا شد كه جمهوری اسلامی، دادگاه هایش اسلامی نباشد، وزارتخانه هایش اسلامی نباشد، این حكومت «طاغوتی» است، و به «اسم اسلام»، همان طاغوت است، منتها اسمش را عوض كردیم، ما نمی خواهیم اسم عوض شود، ما می خواهیم محتوا درست بشود.»

«اگر بنا باشد در دولت كه می رویم تحول نشده باشد… همان رژیم است و همان مسائل طاغوتی، منتها «اسم» را ما عوض كردیم، ما می خواهیم انشاءالله «مسمی» عوض بشود، تغییر داده بشود: رژیم طاغوتی به همه محتوا، به رژیم انسانی اسلامی به همه محتوا».

«اگر یك وَجَب زمین مصادره بشود بدون میزان های شرعی، و اگر یك نفر آدم به او ظلم بشود، بر خلاف معاهده ای است كه با اسلام كرده ایم. نباید اسم اسلام رویش بگذاریم و در واقع طاغوت باشد، یك وقتی ما توجه به این نكنیم كه ما از طاغوت سردرآوردیم با اسم اسلام، خوب آنها طاغوت بودند، و اسم اسلام هم تو كار نبود، ما می گوئیم اسلام، لكن یك وقت سر از طاغوت درآوردیم».

«طاغوت، برای خاطر اینكه پسر كی بود و نوه كی بود كه نبود، «برای اعمالش» بود. اگر اعمال ما هم یك اعمال طاغوتی باشد، «برای خود» باشد نه برای ملت، این همان طاغوت است، منتها به یك صورت دیگری درآمده، اما طاغوت است. طاغوت هم مراتب دارد. یك طاغوت مثل رضاخان و محمدرضاخان، و یك طاغوت هم مثل كارتر، یك طاغوت هم مثل ماهاست».

«طاغوت فرقی نمی كند كه محمدرضا باشد، یا من و شما. حیطه شعاع عملیات مختلف است، یك كسی طاغوت است در خانواده خودش، یك كسی طاغوت است در محله اش، یك كسی در شهر، یك كسی هم در یك استان، یك كسی هم در سطح كشور. اگر دستش برسد، در محله طاغوت است، اگر دستش برسد، در سطح كشور طاغوت است، برای اینكه خودش وقتی طاغوت هست دیگر شعاع عمل، كم و زیادش پیش او فرقی ندارد. دستش نمی رسد، دستش برسد، همان كارهایی كه محمدرضا می كرد، این آدم هم همان كارها را می كند. ظالم اگر ده نفر تحت سیطره اش باشند، ظلمش به اندازه ده نفر است، اگر سی و پنج میلیون جمعیت هم باشند ظلمش به اندازه سی و پنج میلیون نفر است، آدم همان آدم است، یك موجود طاغوتی شیطانی است».

 

 

 

 

Legally the case should have been revised
by the supreme chief of justice

In order to avoid expose of their actions, another plot was formed; they fabricated documents that my spouse and I are insane, and therefore incapable, and in need of guardian, with such forged document they  obstructed the law, and pounded our home and possessions

This was revealed and contradicted, and the enclosed documents are from two reliable sources

Advertisements

Posted in عدالت | Leave a Comment »

اصل نود قانون اساسی تکلیف میکند که جواب این شکایت از خود مجلس را پاسخگو باشند

Posted by vatannamiran on September 8, 2011

https://vatannamiran.files.wordpress.com/2011/03/the-communication-larijani-rahbar.pdf

 

 

Posted in عدالت | Leave a Comment »